Utilitzeu el crèdit formatiu

Totes les empreses amb empleats disposen d’un crèdit anual per a gastar en formació, per la qual cosa aquesta els pot sortir pràcticament gratis.

Utilitzeu el crèdit formatiu

Aquest crèdit es calcula aplicant un percentatge a la quantitat ingressada en concepte de formacióprofessional durant l’any  anterior. Per exemple, les empreses d’entre 1 i 5 treballadors compten amb un crèdit fix de 420 euros; les que tenen de 6 a 9 treballadors disposen d’un crèdit del 100 % de la quantitat ingressada l’any anterior; les que tenen de 10 a 49 treballadors disposen d’un crèdit del 75 % d’aquesta suma…

Aquest crèdit s’ha de consumir dins l’any natural, per la qual cosa encara teniu temps de planificar alguna acció formativa per al vostre personal sense pràcticament cap cost. La formació pot ser organitzada per tercers o inclús per l’empresa mateix.

Les empreses de menys de 50 treballadors tenen l’opció d’acumular el seu crèdit anual al dels dos exercicis següents (per exemple, si el vostre crèdit anual és de 6.000 euros i no el consumiu ni el 2020 ni el 2021, el 2022 podreu disposar de 18.000 euros). No obstant això, perquè es pugui acumular el crèdit l’empresa ha de comunicar aquesta opció a la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació fins com a màxim el 30 de juny de l’any en curs. Si la vostra empresa bo no ho ha fet i no empreneu accions formatives abans que conclogui l’any, el crèdit de 2020 no consumit es perdrà.

 

 

Empreneu accions formatives per als vostres empleats abans de final d’any. Els nostres professionals us explicaran les bonificacions que us són aplicables i us ajudaran a gestionar-les.